• Regulamin SUPERCAMP 2024

Regulamin SUPERCAMP 2024

Każdy uczestnik ma obowiązek:

 1. Przestrzegania poniższego regulaminu.
 2. Podporządkowania się i wykonywania poleceń kadry instruktorskiej i wychowawczej.
 3. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania punktualnego i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.
 4. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów przeciwpożarowych i innych wewnętrznych regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz zasad poruszania się po drogach.
 5. Przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych. Telefony wydawane są uczestnikom na czas ciszy poobiedniej. W pozostałych godzinach, istnieje możliwość kontaktu rodzica/opiekuna z wychowawcą.
 1. Utrzymania w czystości i porządku miejsca zakwaterowania.
 2. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
 3. Kulturalnego zachowywania się w każdym miejscu, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, trenerów, wychowawców, innych mieszkańców ośrodka i samego siebie.
 1. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów obowiązujących na kąpieliskach, w lasach i parkach krajobrazowych.
 1. Pomagania słabszym od siebie.
 2. Wykorzystywania prawa do wypoczynku w przeznaczonym nań czasie.
 3. Szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu pracowniczego, osobistego oraz znajdującego się w miejscu zakwaterowania.
 1. Podporządkowaniu się ostatecznym decyzjom dot. przydzielonych miejsc zakwaterowania.

W szczególności uczestnikom zabrania się w czasie pobytu i przejazdów:

 1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków narkotyzujących i wszelkiego rodzaju używek.
 1. Oddalania się od grupy w czasie zajęć i od miejsca zakwaterowania bez uzyskania wyraźnej zgody wychowawcy lub kierownika obozu.
 2. Noszenia przy sobie przyborów służących do rozniecania ognia oraz przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu innych osób np.: noży, itp.

Konsekwencjami nieprzestrzegania regulaminu są:

 1. Upomnienie przez wychowawcę lub kierownika.
 2. Nagana z ostrzeżeniem.
 3. Powiadomienie rodziców I opiekunów o zachowaniu uczestnika.
 4. Usunięcie z imprezy (powrót do miejsca zamieszkania nastąpi na koszt rodziców / opiekunów).

Rodzice lub opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez

uczestnika obozu podczas podróży lub pobytu na obozie. 

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu od momentu rozpoczęcia obozu do chwili zakończenia.